Sprzedaż detaliczna

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia.

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/gwarancyjna
Ubezpieczenie budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych - ogień i inne zdarzenia losowe zakres podstawowy 200 000.00 zł
- Dewastacja 10 000.00 zł
- Przepięcie 10 000.00 zł
- Koszty poszukiwania przyczyny szkody 10 000.00 zł
- Graffiti 5 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 20 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 5 000.00 zł
- Przepięcie 5 000.00 zł
Ubezpieczenie środków obrotowych - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 50 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 20 000.00 zł
- Przepięcie 10 000.00 zł
- Rozmrożenie 20 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 5 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 5 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych - Szyby i inne przedmioty szklane od rozbicia lub pęknięcia 5 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia - zakres podstawowy 50 000.00 zł
- OC - Klauzula 06 - OC za produkt 50 000.00 zł
Razem składka 986.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Sprzedaż detaliczna (PKD – dział 47), przy obrocie za rok poprzedni do kwoty 2 mln zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia są OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie Nr U/90/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia zadeklarowanego udziału członkowskiego w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia a w kolejnych latach braku czynnej polisy w TUZ TUW. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.kDziałalność fryzjerska

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę nr 16 OC za szkody zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować będzie OC za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług fryzjerskich, zabiegów kosmetycznych lub odnowy biologicznej w ramach prowadzonego przez Ubezpieczającego zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego lub odnowy biologicznej. Za opłatą dodatkowej składki ochrona ubezpieczeniowa może obejmować szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach (z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności ust. 3 niniejszej Klauzuli).

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/gwarancyjna
Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych - ogień i inne zdarzenia losowe - zakres podstawowy 50 000.00 zł
- Dewastacja 10 000.00 zł
- Koszty poszukiwania przyczyny szkody 10 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 20 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 5 000.00 zł
- Przepięcie 5 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 2 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 2 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych - Szyby i inne przedmioty szklane od rozbicia lub pęknięcia 2 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia - zakres podstawowy 100 000.00 zł
- Klauzula 01 - OC najemcy nieruchomości (sublimit) 100 000.00 zł
- OC - Klauzula 16 - OC za szkody zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego (sublimit) 100 000.00 zł
Razem składka 609.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD – 96.02.Z), przy obrocie za rok poprzedni do kwoty 250 tys. zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia są OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie Nr U/90/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia zadeklarowanego udziału członkowskiego w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia a w kolejnych latach braku czynnej polisy w TUZ TUW. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.Działalność gastronomiczna

Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

TUZ TUW ponosi odpowiedzialność za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku działania w miejscu ubezpieczenia następujących zdarzeń losowych: dymu i sadzy, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osuwania się ziemi, powodzi, pożaru, śniegu, trzęsienia ziemi, a także uderzenia pioruna, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, upadku drzew lub budowli, wybuchu, zalania lub zapadania się ziemi.

Szyby od stłuczenia

TUZ TUW odpowiada za szkody polegające na całkowitym lub częściowym rozbiciu lub pęknięciu przedmiotów szklanych (szyby drzwiowe i okienne, oszklenia ścienne i dachowe, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, płyty szklane stanowiące składowe części gablot reklamowych, lad chłodniczych, kontuarów i mebli, a także szyldy, transparenty, plafony oraz rurki neonowe, kuchenne płyty indukcyjne lub elektryczne).

Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku

TUZ TUW odpowiada za szkody na szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem kradzieży z włamaniem do pomieszczenia, rabunku w pomieszczeniu, dewastacji wewnątrz pomieszczenia.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub z posiadaniem mienia. W przypadku rozszerzenia zakresu ochrony o Klauzulę nr 06 OC za produkt - zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe będące wynikiem zatrucia pokarmowego w związku z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gastronomiczną.

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/gwarancyjna
Ubezpieczenie lokalu - ogień i inne zdarzenia losowe - zakres podstawowy 100 000.00 zł
- Dewastacja 10 000.00 zł
- Przepięcie 10 000.00 zł
- Koszty poszukiwania przyczyny szkody 10 000.00 zł
- Graffiti 5 000.00 zł
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń, wyposażenia - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 30 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 10 000.00 zł
- Przepięcie 10 000.00 zł
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych 10 000.00 zł
Ubezpieczenie wartości pieniężnych - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 50 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 20 000.00 zł
Ubezpieczenie środków obrotowych - ogień i inne zdarzenia losowe – zakres podstawowy 200 000.00 zł
- Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja (w pomieszczeniu) 5 000.00 zł
- Przepięcie 5 000.00 zł
- Rozmrożenie 5 000.00 zł
OC w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanie mienia - zakres podstawowy 100 000.00 zł
- Klauzula 06 - OC za produkt (sublimit) 50 000.00 zł
Razem składka 1 617.00 zł*

Zadzwoń i skorzystaj z oferty lub poproś konsultanta o przygotowanie oferty dostosowanej specjalnie dla Twojej Firmy

* Przykładowa składka polisy ubezpieczeniowej rocznej wyliczonej przy wykonywaniu działalności głównej wraz z PKD: Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD – dział 56), przy obrocie za rok poprzedni do 500 tys. zł. Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. Płatność jednorazowa. Podstawą ubezpieczenia są OWU Bezpieczny Przedsiębiorca Plus, zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie Nr U/90/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztu wpisowego w wysokości 10 zł oraz kosztu objęcia zadeklarowanego udziału członkowskiego w wysokości 10 zł, których wpłata jest obowiązkowa przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia a w kolejnych latach braku czynnej polisy w TUZ TUW. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.

UBEZPIECZENIA SĄ OFEROWANE PRZEZ SOLID GROUP SP. Z O.O. Spółka Komandytowa – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO TUZ TUW

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22