Dane kontaktowe

Firma : Solid Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Adres : ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa
Telefon : 782 416 120

Solid Group sp. z o.o. sp.k.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000338547
NIP: 634-23-74-592

logo

Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) [„RODO”], które weszło w życie 25 maja 2018 r. przekazujmy następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

  • Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Solid Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa („ADO”).

2. Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

  • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod.sg@solidsecurity.pl – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

  • Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w zakresie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu marketingu produktów i usług ADO.

Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez administratora innym podmiotom?

  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty, którym ADO powierzył lub zlecił ich przetwarzanie (np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi badania jakości obsługi, doradcze lub prawne).

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania.
  • W określonym w RODO zakresie przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Działamy w całej Polsce.
Nasz doradca czeka na kontakt: 603 33 88 22