Patrol interwencyjny jest jedną z form ochrony osób i mienia, która gwarantuje skuteczne zabezpieczenie zarówno ludzi, jak i majątku. Na czym dokładnie polega? W jakich sytuacjach się z niej korzysta? Jakie są jej najważniejsze cechy? Czy patrol interwencyjny to to samo co grupa interwencyjna? Jakie są ich zadania? Na te oraz inne pytania związane z patrolem interwencyjnym odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny to specjalna jednostka w agencji ochrony osób i mienia, która składa się z co najmniej dwóch pracowników ochrony przeszkolonych w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego, jak pałki, kajdanki i użycie siły fizycznej oraz przeszkolonych i uprawnionych do stosowania broni palnej. Patrolem nazywamy przynajmniej dwóch pracowników, zaopatrzonych w specjalistycznych sprzęt, którego użycie dozwolone jest w określonych przypadkach, sprecyzowanych w przepisach prawa, w tym Ustawie o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku (zmienione 11 grudnia 2013 roku) w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. W odniesieniu do tych przepisów, członkowie patrolu interwencyjnego mają określone obowiązki i uprawnienia.

Patrol interwencyjny a grupa interwencyjna

Patrol interwencyjny to nazwa, która przyjęła się w powszechnym użyciu przez branżystów i klientów agencji ochrony. Ta jednak nie jest zobligowana do trzymania się konkretnej nazwy. Natomiast samo pojęcie, wymieniane często także z pojęciem załogi interwencyjnej, odnosi się tak naprawdę do grupy interwencyjnej, której definicje możemy znaleźć w Ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.

Jakie są obowiązki i uprawnienia grupy interwencyjnej?

Patrole interwencyjne zostają powołane przez specjalistyczne agencje, zajmujące się ochroną osób i mienia, takie jak Solid Group. Obowiązki członków patrolu wynikają z regulaminów i zadań, jakie zostaną zlecone przez ich przełożonych, celem realizacji usług świadczonych na rzecz klienta agencji. W praktyce patrol interwencyjny zostaje wysyłany na miejsce zdarzenia, czyli na teren obiektu objętego ochroną w sytuacji wykrycia zagrożenia przez systemy alarmowe, zainstalowane u klienta agencji. Wysłanie patrolu w to miejsce związane jest z odpowiedzią na włamanie, napad, kradzież, zagrożenie zdrowia i życia klienta. Do realizacji swoich zadań, członkowie patrolu mogą używać w określonych sytuacjach środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, a także współpracować z policją i pozostałymi służbami mundurowymi i porządkowymi, a wszystko po to, aby skutecznie:

  • zatrzymać sprawców,
  • zabezpieczyć teren zdarzenia,
  • podjąć działania w celu ochrony śladów na miejscu zdarzenia,
  • ochronić zdrowie, życie i mienie klienta.

Uprawnienia grupy interwencyjnej

Kompetencje grupy interwencyjnej są szczegółowo rozpisane w przepisach prawa. Przede wszystkim, członkowie patroli interwencyjnej uprawnieni są do stosowania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego. Jednakże ich użycie, dopuszczalne jest w ściśle określonych przypadkach. Z kolei uprawnienia do posługiwania się bronią palną dotyczą broni o konkretnych parametrach.

zgodnie z zapisami Rozporządzenia MSWiA, pracownicy patrolu mogą mieć na wyposażeniu:

  • pistolety i rewolwery o kalibrze 6–12 mm,
  • pistolety maszynowe o kalibrze 6–12 mm,
  • karabinki o kalibrze 5,45–7,62 mm,
  • strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12.
Co więcej, patrol interwencyjny upoważniony jest także do stosowania środków przymusu bezpośredniego takich jak pałki obezwładniające i kajdanki - to sprzęt niezbędny do realizacji podstawowych zadań. Dopuszczalne jest także posiadanie i użycie paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA.

Patrol interwencyjny posiada pozwolenie na broń palną?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. grupa Interwencyjna to: „co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony...". W związku z tym, jej członkom, po odbyciu specjalistycznego szkolenia wydaje się pozwolenie na broń palną. Muszą jednak oni być pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Jednakże, ponieważ patrol interwencyjny chociaż odnosi się do zadań, należących do grupy interwencyjnej, nie jest właściwą dla niej nazwą, dopuszcza się często, aby w patrolach składających się z przynajmniej dwóch pracowników ochrony, tylko jeden posiadał stosowne uprawnienia. Należy mieć przy tym na uwadze, że nie można wówczas nazwać ich grupą interwencyjną, a zakres uprawnień w czasie wykonywania swoich obowiązków jest mniejszy. Tak czy inaczej, patrol interwencyjny dba o bezpieczeństwo osób i ochronę mienia na terenie chronionego obiektu i podejmuje działania o charakterze usług ochrony osób i mienia.

Kiedy patrol interwencyjny podejmuje działania?

Patrol interwencyjny powołany jest do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie chronionego obiektu. Jego pracownicy ruszają na miejsce zdarzenia, kiedy otrzymają zlecenie od pracowników nadzorujących systemy alarmowe w centrach monitoringu biura ochrony, lub wtedy, gdy otrzymają bezpośrednie powiadomienie z tych systemów. Na przykład, pracownicy ochrony Solid Group, wyposażeni są w aplikację SOGI, dzięki której otrzymują oni powiadomienia o aktywowanym sygnale alarmowym w obiekcie klienta na swój telefon. To sprawia, że mogą oni szybko ruszyć do akcji, przystąpić do interwencji i skutecznie realizować powierzone im zadania.

Kluczowa ochrona osób i mienia — patrol interwencyjny

Włamania, napady, kradzieże, wandalizm — to zdarzenia, które wymagają interwencji. Żadna interwencja nie będzie skuteczna, jeśli będzie spóźniona i realizowana przez osoby bez specjalnego wyszkolenia i narzędzi, ułatwiających działania wykonywane na terenie chronionego obiektu w czasie akcji. Dlatego zadania ochrony osób lub mienia, w tym bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej, powierza się wyszkolonym pracownikom ochrony fizycznej, wchodzących w skład patroli czy też grup interwencyjnych. Patrol interwencyjny składa się zwykle z co najmniej dwóch osób, dlatego może prowadzić swoje działania w sposób skuteczny i efektywny. Taka ochrona jest kluczowa dla bezpieczeństwa.

Najlepsza agencja ochrony?

Realizacja ochrony mienia i osób na terenie chronionego obiektu wchodzi w zakres kompetencji patrolu interwencyjnego. Jednak jest on tylko jedną formą ochrony, która podnosi poziom bezpieczeństwa. Dobrze jest wyposażyć obiekt w skuteczne systemy alarmowe i objąć je całodobowym monitoringiem, realizowanym przez Stację Monitorowania Alarmów. Gdy Stacja otrzyma sygnał o niebezpiecznym zdarzeniu na terenie ochranianego obiektu, będzie mogła natychmiast podjąć ustalone kroki w celu jego ochrony, w tym wysłanie na miejsce patrolu interwencyjnego. Dlatego, jeśli zależy Ci na najlepszej ochronie swojego obiektu, sprawdź naszą ofertę i zamów monitorowanie z interwencją.